Uvod

Snímek 003

 

 

„Podaj mi ruku, spolu to zvládneme!“

 

 

Všeobecná charakteristika školy

 

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov, s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17,  Púchov a Praktická škola, Športovcov 1461/17, Púchov, uskutočňuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie. Veľký dôraz kladie na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

 

Charakteristika žiakov

 

V Špeciálnej základnej škole vzdelávame žiakov, ktorí majú rôzne handicapy, sú to deti s mentálnym postihnutím, ľahkou mozgovou dysfunkciou, detskou mozgovou obrnou, deti s hyperkinetickým syndrómom, v dôsledku čoho sú niektoré z nich imobilné. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje pre žiakov s ľahkým, stredným a ťažkým stupňom mentálneho postihnutia. Vzdelávame žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami s MP. V škole podľa možnosti otvárame aj prípravné ročníky pre žiakov, ktorí je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia školskej dochádzky.

 

Praktická škola v Púchove zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením s mentálnym postihnutím a žiakov s autizmom a inými pervazívnymi vývinovými poruchami s MP. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu pre praktickú školu a poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností. Cieľom praktickej školy je pripraviť žiakov na život v rodine, na sebaobsluhu, na rôzne jednoduché praktické práce, vrátane prác v domácnosti, zacvičiť ich v prácach profilujúceho voliteľného predmetu a na vykonanie jednoduchých pracovných činností spravidla pod dohľadom inej osoby. Do praktickej školy prijímame žiakov s mentálnym postihnutím alebo žiakov s mentálnym postihnutím v kombinácií siným zdravotným postihnutím, ktorí ukončili základnú školu alebo povinnú školskú dochádzku a ich stupeň postihnutia im neumožňuje zvládnuť prípravu v odbornom učilišti. Do praktickej školy prijímame aj iné fyzické osoby s mentálnym postihnutím alebo dospelé osoby s mentálnym postihnutím v kombinácií siným zdravotným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní v odbornom učilišti ani v praktickej škole.

Školu navštevujú žiaci mesta Púchov a zo spádovej oblasti: Beluša, Streženice, Horenická Hôrka, Lednické Rovne, Horovce, Kvášov, Zubák, Lednica, Dolná Breznica, Horná Breznica, Nimnica, Lúky pod Makytou, Dolná Mariková, Nosice, Udiča. Z hľadiska spádovej oblasti žiakov má škola veľa dochádzajúcich žiakov, čomu musí prispôsobovať organizáciu vyučovania.

 

Charakteristika pedagogického zboru

 

V škole pracuje tridsaťpäť pedagogických zamestnancov z toho šesť  asistentiek učiteľa, spĺňajú kvalifikačné predpoklady a päť vychovávateliek v ŠKD.
Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi, CPPPaP, SCŠPP a Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Púchove.
V škole pracujú koordinátori drogovej prevencie, výchovného poradenstva, globálnej a environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv,  bezpečnosti a prevencie, zdravého životného štýlu, rozvoja čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti.
Edukačný proces skvalitňujeme pravidelnými zasadnutiami predmetových komisii a metodických združení pre všetky druhy variantov.

 

Zameranie a dlhodobé ciele školy

 

Našim najdôležitejším cieľom je pripraviť handicapované dieťa pre život, adaptáciu s prostredím a zaradenie do  procesu na trhu práce. Chceme  pomôcť rodičom týchto detí pochopiť základnú podstatu handicapovaného dieťaťa, prijať ho také, aké je a pomôcť mu prekonávať bariéry v živote.