Dokumenty a tlačivá školy

Darovanie 2 % z dane 

Hodnotiaca správa 2018/2019

Hodnotenie žiakov 2. polrok 2020

Kolektívna zmluva 2019

Kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov do Praktickej školy v Púchove

Kritériá prijatia žiakov do Praktickej školy Púchov v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019-2020

Opatrenia k nástupu do školy od 1.6.2020

Plán práce Špeciálnej základnej školy 2019/2020

Plán práce Školského klubu detí

Pokyny pre rodičov pri nástupe dieťaťa do školy od 1

Postup pri žiadaní informácii

Pracovný poriadok

Školský poriadok Spojenej školy v Púchove

Školský výchovný program 2018/2019

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu základnú školu v Púchove 2019/2020

Školský vzdelavací program pre Praktickú školu

Štatút Spojenej školy

Usmernenie koronavirus

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Usmernenie v období prerušenia školského vyučovania k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov

Vyhlásenie – zák. zástupca

Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy

Žiadosť o oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy

Žiadosť o povolenie ukončiť 9. ročník

Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku

Žiadosť o prijatie do Spojenej školy

Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí

Žiadosť o zmenu odchodu z vyučovania