Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2020/2021

Plán práce školy na školský rok 2021/2022

Oznámenie o výnimke z karantény

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti – žiaci

Písomné vyhlásenie návštevníka o bezpríznakovosti

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy

Školský poriadok a dodatky

Semafor – školský rok 2021/2022

Výzva na predloženie ponuky

Dodatky ku kolektívnej zmluve 2021

Kolektívna zmluva 2019

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s potvrdením o zamestnaní.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (od 15. 3. 2021)

Súhlas – zákonný zástupca

Kritéria pre prijatie žiakov do Praktickej školy

Dodatok ku kolektívnej zmluve 2020

Kolektívna zmluva 2019

Plán ŠKD 2020/2021

Plán školy 2020/2021

Pracovný poriadok školy 2019

Školský poriadok ŠKD

Správa o činnosti od 13.3.2020

Školský výchovný program

Správa SŠ Púchov 2019/2020

Zápisný lístok pre stravovanie

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na špeciálnych stredných školách

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na špeciálnych základných školách

Darovanie 2 % z dane 

Postup pri žiadaní informácii

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu základnú školu v Púchove

Školský vzdelávací program pre Praktickú školu

Štatút Spojenej školy

Usmernenie v období prerušenia školského vyučovania k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov