Dokumenty a tlačivá školy

Informácie o začatí realizácie projektu

Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka (od 8. 11. 2020)

Usmernenie MŠVVaŠ  „Spoločná zodpovednosť“

Dodatok ku kolektívnej zmluve 2020

Kolektívna zmluva 2019

Plán ŠKD 2020/2021

Plán školy 2020/2021

Pracovný poriadok školy 2019

Školský poriadok ŠKD

Správa o činnosti od 13.3.2020

Školský poriadok

Školský výchovný program

Správa SŠ Púchov 2019/2020

Správa o činnosti od 13.3.2020

Bezinfekčnosť – žiaci

Zdravotný dotazník zákonného zástupcu

Zápisný listok pre stravovanie

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Organizácia vyučovania v školskom roku 2020-2021

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na špeciálnych stredných školách

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na špeciálnych základných školách

Semafor – pokyny pre školu

Darovanie 2 % z dane 

Hodnotenie žiakov 2. polrok 2020

Kritéria a podmienky pre prijatie uchádzačov do Praktickej školy v Púchove

Pokyny pre rodičov pri nástupe dieťaťa do školy od 1

Postup pri žiadaní informácii

Školský výchovný program

Školský vzdelávací program pre Špeciálnu základnú školu v Púchove

Školský vzdelavací program pre Praktickú školu

Štatút Spojenej školy

Usmernenie koronavirus

Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Usmernenie v období prerušenia školského vyučovania k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov

Vyhlásenie – zák. zástupca

Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy

Žiadosť o oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy

Žiadosť o povolenie ukončiť 9. ročník

Žiadosť o povolenie vykonať komisionálnu skúšku

Žiadosť o prijatie do Spojenej školy

Žiadosť o prijatie do Školského klubu detí

Žiadosť o zmenu odchodu z vyučovania