Oznamy

Vážení rodičia. Od pondelka 18.1.2021 sa pokračuje vo vzdelávaní žiakov dištančnou formou.

Milí rodičia, radi by sme Vás informovali o priebehu vzdelávania od 11. 1. 2021.
Od 11. 1. 2021 do 15. 1. 2021 sa všetci žiaci školy – špeciálna základná škola aj praktická škola, budú vzdelávať dištančne (doma). Triedni učitelia Vás oboznámia s rozvrhom.
O priebehu vzdelávania od 18. 1. 2021 Vás budeme informovať v nasledujúcich dňoch.Nech sa všetka starosť zruší, nech zavládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí. Lásku šťastie, žiadne hádky, pohodu a krásne sviatky vám praje kolektív Spojenej školy.

🎄 ❄️ 🎄 Vážení rodičia, oznamujeme vám, že od 21. 12. 2020 sú vianočné prázdniny. Žiaci sa do školy vrátia dňa 11.1.2021. V prípade organizačných zmien vás budeme informovať na FB a webovej stránky školy ❄️ 🎄 ❄️


Informácia o začatí realizácie projektu

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov  začala od novembra 2020 realizovať projekt z programu Erasmus+ Školské výmenné partnerstvá s názvom PODAJ MI RUKU.  Partnerom v projekte je  Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie z Českého Těšína.

Cieľom projektu je spolupracovať na zvyšovaní kvality vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením  – s mentálnym postihnutím, vzájomná výmena skúseností pedagógov na medzinárodnej úrovni, podpora učiteľov pri tvorbe a realizácii inovatívnych postupov učenia, používanie nových metód na vyučovaní a pokračovať v spolupráci s partnermi aj po skončení projektu.


Vážení rodičia,
oznamujeme vám, že od pondelka 16.11.2020 sa obnovuje vyučovanie v praktickej škole.


Milí rodičia, od 10.11.2020 nastupujú do školy aj žiaci 2. stupňa, ktorí majú negatívny test (testovať sa nemusia žiaci  B a C variantu a žiaci s autizmom), v prípade, že nie sú v povinnej karanténe po 1. alebo po 2. kole testovania (ak mal niekto v domácnosti pozitívny test).Žiaci, ktorých zákonní zástupcovia neboli testovaní v 1. kole testovania zostávajú v izolácii a môžu do školy nastúpiť až vo štvrtok 12.11.2020. Žiaci  1. stupňa (do 10 rokov) pri nástupe do školy odovzdajú Vyhlásenie  o bezinfekčnosti. Zákonní zástupcovia sa riadia  pri nástupe dieťaťa do školy podľa Usmernenia Spoločná zodpovednosť  zo dňa 8.11.2020.Jesenné prázdniny budú v dňoch: 30. 10., 2. 11., 6. 11. a 9. 11. 2020.


Informácie pre zákonných zástupcov žiakov školy

Zákonný zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.Milí rodičia, oznamujeme Vám, že od stredy 16.9.2020 bude pre zapísaných žiakov ranná ŠKD od 6,00.


Zákonný zástupca je povinný pri nástupe dieťaťa do školy odovzdať zdravoný dotazník zákonného zástupcu a vyhlásenie o bezinfekčnosti.

Tieto dokumenty si môžete stiahnuť na stránke školy v zložke „dokumenty a tlačivá školy„, priamo v škole od 26. – 28. 8. 2020, v čase od 8:00 do 12:00 alebo pri nástupe do školy, t. j. dňa 2. 9. 2020.

Začiatok školského roka bude 2. 9. 2020, o 8:00 na školskom dvore (rúška sú povinné).

Vyučovanie začína 3. 9. 2020.

Všetci žiaci sa budú v dňoch 3. – 4. 9 .2020 vyučovať 4 vyučovacie hodiny (do 11:10).

ŠKD bude zabezpečená od 3. 9. 2020 pre prihlásené deti.

Ranná ŠKD bude až od 14. 9. 2020.

Odporúčame rodičom sledovať pokyny ministerstva školstva na stránke minedu.sk a webovú stránku školy.


Krásne prázdniny, veľa slniečka a dobrej nálady Vám všetkým praje kolektív pedagógov a zamestnancov Spojenej školy Púchov.

Letné prázdniny sú od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

V prípade doručenia potrebných dokumentov alebo osobného stretnutia budeme k dispozícií v dňoch:

Od 1. 7. 2020 do 10. 7. 2020, v čase 8:00 – 12:00.

                                   &

Od 17. 8. 2020 do 27. 8. 2020, v čase 8:00 – 12:00.

Ukončenie školského roka

30. 6. 2020 (v utorok), o 8.00 sa uskutoční v areáli školy slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020.

Po príhovore riaditeľky školy pôjdu žiaci do svojich tried, kde im bude odovzdané vysvedčenie. Rodičia svoje deti počkajú pred budovou školy.


Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov

organizačná zložka Špeciálna základná škola Púchov

___________________________________________________________________________

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania

v čase opatrení pandémie Covid – 19 od 1.6 2020 do 30.6.2020

Základné odporúčania

 1. Žiakov školy rozdelí riaditeľ školy na skupiny.
 2. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.
 3. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami. Riaditeľ  zváži v prípade nízkych počtov žiakov zmenu skupiny až v nasledujúcom týždni po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov
 4. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí a zručností.
 5.  Obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.
 6.  Pedagogickí zamestnanci zamestnanci školy v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno – vzdelávacom  procese. 
 7.  Nástup do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov  – ráno príchod žiakov do ŠKD od 5,30 do času prebratia žiakov triednym učiteľom, ostatní žiaci od 7,15- 8,00, žiaci z CDR o 8,15.
 8. Žiaci sa vyučujú 1.-4. VH vo svojich skupinách so svojimi pridelenými učiteľmi. Žiaci, ktorí chodia na obed idú na obed s učiteľom, ktorý má dozor aj pri obede alebo so svojim vychovávateľom, ak budú potom v ŠKD.
 9. Pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania (príloha č. 1).
 10. Po dohode so zákonnými zástupcami žiaka  s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19   budú žiaci  prichádzať a odchádzať  len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.

Personálne zabezpečenie prevádzky špeciálnej základnej školy

 1. Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
 2.  Ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID – 19.
 3.  K rizikovým skupinám patria:  tehotné ženy,  osoby staršie ako 60 rokov,  osoby s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou (s cukrovkou, kardiovaskulárnym ochorením, chronickou respiračnou chorobou alebo s imunodeficientným syndrómom).
 4. V prípade, že zamestnanec z rizikovej skupiny začne vykonávať prácu na pracovisku, vyznačí túto skutočnosť v dotazníku o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania.

Zákonný zástupca

Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).

Zabezpečí pre svoje dieťa na každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy do konca školského roku 2019/2020. 

Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 2).

 V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

Organizácia výchovno – vzdelávacieho procesu

Žiaci budú rozdelení do skupín, v ktorých sa budú vyučovať.

Vyučovanie bude prebiehať v stanovených triedach.

Každý deň budú mať žiaci 4 VH podľa nasledovného rozvrhu:

 1. VH – Rozvíjanie čitateľských zručností a komunikačných schopností
 2. VH – Rozvíjanie matematických schopností
 3. VH – Výtvarné a hudobné aktivity alebo pracovné vyučovanie
 4. VH Pohybové aktivity a aktivity na rozvíjanie sociálnych vzťahov.

Pedagogickí zamestnanci, ktorí nastúpia do škôl, budú zabezpečovať vyučovanie a výchovné aktivity v špeciálnej základnej škole.

Pedagogickí zamestnanci, ktorí nebudú vykonávať prácu na pracovisku, pretože patria do rizikovej skupiny, budú realizovať naďalej  dištančné vzdelávanie. Triedni učitelia budú naďalej zabezpečovať aj dištančné vzdelávanie žiakov, ktorí do školy nenastúpia.

Opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19

 • Pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.
 • Špeciálna základná škola  zabezpečí organizáciu pohybu osôb pred svojimi vnútornými a vonkajšími priestormi, tak aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami.
 • Ranný zdravotný filter – poverený zamestnanec zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter – ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to dezinfekčným prostriedkom vhodne umiestneným.
 • Žiak si v šatni do skrinky odloží rezervné rúško (pre prípad znečistenia svojho používaného rúška).
 • Žiak si odchádza umyť ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.
 •  Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces.
 • Nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít.
 • Pedagogickým zamestnancom sa odporúča  nosiť rúško alebo ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu.
 • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie. 
 •  Aktivity sa organizujú  tak, aby bolo možné väčšiu časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy, alebo mimo neho. V externom prostredí sa budú  vykonávať aj telesno-výchovne aktivity, nie vo vnútornom prostredí telocvične.
 • Pedagogickí zamestnanci budú  opakovane upozorňovať žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel  pri kašľaní a kýchaní.
 • Presuny skupín žiakov, pohyb po chodbách, návštevu toaliet či spoločných priestorov je nutné organizovať tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy. 
 •  Skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedajú alebo bude  určený pre jednotlivé skupiny oddelený priestor.
 •  Rukavice pre bežné činnosti nie sú nutné, potrebné sú napr. pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.
 • Toalety musia byť vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami (obrúskami) pre bezpečné osušenie rúk.
 •  Upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby.
 • Upratovací personál je  informovaný a poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov.
 • Dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej raz denne.
 • Dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby (napr. kľučky dverí).
 • Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu (napr. odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.).

Stravovanie

 • Podľa miestnych podmienok, počtu žiakov a personálu je možné zabezpečovať školské stravovanie v bežnej podobe.
 • Výdaj jedla je potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, inak môže dôjsť k jeho znehodnoteniu. 
 • V prípade, ak je to možné, odporúčame stravovanie v miestnosti, kde sa skupina zdržuje počas dňa. 
 • V prípade stravovania v jedálni školy odporúčame stravovanie tak, aby sa skupiny žiakov nepremiešavali.
 • Stravu vydáva personál spolu s čistým príborom.
 • Žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
 •  Pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá.

Pri podozrení na ochorenie 

Poverený člen personálu je povinný pravidelne sledovať zdravotný stav detí a zamestnancov, zdržujúcich sa v zariadení so zameraním na príznaky respiračného ochorenia (zvýšená teplota – nad 37,2 °C u detí a nad 37,5 °C u zamestnancov, kašeľ, sekrécia z nosa).

V prípade objavenia sa príznakov respiračného ochorenia, dieťaťu do zariadenia nebude umožnený vstup.

V prípade, ak sa prejavia príznaky ochorenia počas pobytu v zariadení, zamestnanci zariadenia okamžite izolujú dieťa od ostatných detí, kontaktujú sprevádzajúcu osobu a odovzdajú jej dieťa pred vstupom do zariadenia.

Po zistení príznakov je rodič povinný nechať dieťa doma najmenej 48h. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí (sekrécia, kašeľ) je rodič povinný telefonicky kontaktovať príslušného lekára praktickej starostlivosti o deti a dorast, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.

 • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, je nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Ak sa u zamestnanca základnej školy alebo školského klubu detí objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

V prípade potvrdenia ochorenia  škola postupuje podľa usmernenia miestne príslušného RÚVZ.  Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov bude o  všetkých skutočnostiach informovať zákonných zástupcov žiakov obvyklým spôsobom. Tento dokument sa vzťahuje na základné prevádzkové podmienky školy po dobu trvania potreby dodržiavania epidemiologických opatrení a odporúčaní.

V Púchove, 27.5.2020

                                                                                          Mgr. Viera Turzová

                                                                                               riaditeľka školy


Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov

Hodnotenie žiakov v 2. polroku školského roka 2019/2020

Vyučovanie predmetov v 2. polroku školského roka 2019/2020 do prerušenia školského vyučovania, teda do 13.3.2020 prebiehalo podľa učebných obsahov pre jednotlivé ročníky a varianty v súlade so ŠKVP. Pedagogickí zamestnanci hodnotili žiakov známkami alebo slovným hodnotením.

V dôsledku pandémie Covid – 19 bolo školské vyučovanie prerušené od 16.3.2020 až do odvolania. Počas tohto obdobia školské vyučovanie prebiehalo formou zadávania úloh elektronickou formou mailom, cez messenger, cez portál Bez kriedy alebo telefonickými konzultáciami, poštou a osobným doručením materiálov žiakovi.

Podklady na hodnotenie žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách získava učiteľ elektronickou komunikáciou, telefonickou konzultáciou s rodičmi, rozhovorom so žiakmi, z fotodokumentácie vypracovaných úloh a činností realizovaných žiakmi, prípadne z odovzdaných pracovných listov. Pri hodnotení učiteľ prihliada na individuálne podmienky a schopnosti každého žiaka. Priebežné hodnotenie žiakov malo motivačný charakter, učiteľ v spätnej väzbe zhodnotil prácu žiaka formou pochvaly a upozornil ho na chyby.

U žiakov praktickej školy sa v rámci praktického vyučovania odborno-praktických a voliteľných predmetov učitelia zameriavali na zadávanie úloh zameraných na pomoc v domácnosti, v záhrade a rozvíjanie sebaobslužných činností.

Kritériá pre hodnotenie žiakov:

 •  portfóliá – súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone,
 • samostatnosť a iniciatíva,  pravidelnosť a zodpovednosť vypracúvania zadaní a úloh
 • úprava textu v zošitoch,
 • práca na dobrovoľných úlohách,
 • snaha a aktivita

Záverečné hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

V  čase mimoriadnej situácie môže realizovať záverečné hodnotenie formou slovného hodnotenia alebo je možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciou a slovným hodnotením), v prvom ročníku ŠZŠ sa odporúča len slovné hodnotenie.

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov sa na základe vyjadrenia vedúcich PK a MZ a po elektronickom prerokovaní pedagogickou radou rozhodla realizovať záverečné hodnotenie žiakov nasledovne:   

 1. Žiaci prípravného až 4. ročníka A variant budú hodnotení slovným komentárom.
 2. Žiaci 5.-9. ročníka A variant budú hodnotení klasifikáciou v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika, vlastiveda, fyzika, biológia, dejepis, chémia, geografia, občianska náuka, pracovné vyučovanie. Predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská/etická výchova  budú hodnotené absolvoval/absolvovala.
 3. Žiaci B  a C variantu variantu v 1.- 10. ročníku budú hodnotení slovným komentárom. Predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská/etická výchova budú hodnotené absolvoval/absolvovala.
 4. Žiaci s autizmom a inými PVP v prípravnom až 9. ročníku budú hodnotení slovným komentárom. Predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, náboženská/etická výchova budú hodnotené absolvoval/absolvovala.
 5. Žiaci PRŠ budú vo všetkých ročníkoch hodnotení slovným komentárom. Predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, výchova umením, rozvíjanie sociálnych zručností, domáce práce a údržba domácnosti a pestovateľské práce budú hodnotené absolvoval/absolvovala.

Ukončenie stupňa vzdelania

V čase mimoriadnej situácie žiaci špeciálnej základnej školy po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím alebo vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom a inými PVP s mentálnym postihnutím získajú primárne vzdelanie s doložkou na vysvedčení „Žiak získal primárne vzdelanie“.

Vyučovanie sa pre posledný ročník v praktickej  škole končí 7. mája 2020. Dátum vystavenia vysvedčenia z posledného ročníka je 7. máj 2020.

Celkové zhodnotenie manuálnych zručností žiaka v praktickej škole sa vykoná bez prítomnosti žiaka na základe doteraz dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov. Záverečné vysvedčenie s uvedením zamerania činností, ktoré je žiak schopný vykonávať, vydá praktická škola najneskôr do 30. júna 2020.

Absolvovaním tretieho ročníka vzdelávacieho programu praktickej školy žiak získa nižšie stredné odborné vzdelanie. Dokladom o získanom stupni vzdelania je záverečné vysvedčenie.

V Púchove, 27.5.2020

                                                                                   Mgr. Viera Turzová

                                                                                      riaditeľka školy


Milí rodičia a  zákonní zástupcovia!

Rozhodnutím ministra školstva zo dňa 18.5.2020 sa otvárajú špeciálne základné školy  – v prípravnom   až 9. ročníku od 1. júna 2020.

Okrem vyučovania bude fungovať aj stravovanie v školskej výdajni jedál a školský klub detí.

Podmienky priebehu vyučovania, stravovania a otvorenia školského klubu Vám včas oznámime prostredníctvom triednych učiteľov a na webovom sídle školy.

Žiaci, ktorí do školy nenastúpia  a žiaci PRŠ sa budú naďalej vzdelávať dištančne  – tak ako doteraz.


Usmernenie v období prerušenia školského vyučovania k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov

Na základe Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov MŠ SR zo dňa 28. 4. 2020

sa v období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020  obsah vzdelávania vymedzuje tak, že sa určujú:

 • Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

            – Jazyk a komunikácia
            – Matematika a práca s informáciami

            – Človek a spoločnosť
            – Človek a príroda

Hlavné vzdelávacie oblasti sa plánujú ako vzdelávacie aktivity, na ktoré sa vzťahuje odporúčané časové vymedzenie indikatívnej záťaže v rámci dištančného vzdelávania žiakov podľa rozpisu uvedeného v tabuľke.

 • Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:

            – Človek a hodnoty
            – Človek a svet práce
            – Umenie a kultúra
            – Zdravie a pohyb

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí sa odporúča využívať ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže, prípadne sa môže integrovať do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí 

Na výučbu žiakov s mentálnym postihnutím a viacnásobným postihnutím s mentálnym postihnutím sa učivo nevymedzuje. Pedagógovia, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávajú žiakov s mentálnym postihnutím, sa podľa možností zameriavajú predovšetkým na opakovanie a utvrdenie prebraného učiva.

 Za odporúčanú organizáciu vzdelávania na úrovni základných škôl sa považuje týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi, zostavený podľa podmienok a možností školy.

Týždenný rozvrh zostavuje triedny učiteľ, ktorý zároveň koordinuje distribúciu vzdelávacích aktivít žiakom a ich zákonným zástupcom.

Počet hodín u žiakov, ktorí nemajú plnú vyučovaciu povinnosť (oslobodení):

 • žiakom do 6 VH týždenne sa budú posielať úlohy 1x týždenne (1- 2VH)
 • žiakom do 15 VH týždenne sa budú posielať úlohy 2x týždenne (2 – 4 VH)

Počet VH si určí triedny učiteľ podľa schopností dieťaťa, vystriedajú sa postupne základné predmety.

Triedny učiteľ si na základe rozpisu vypracuje rozvrh hodín na týždeň a pošle ho na kontrolu svojej zástupkyni.

Po odsúhlasení budeme tieto zdieľať na pracovnej skupine a mailom, aby aj učitelia iných predmetov vedeli pripraviť na daný deň učivo.

Triedny učiteľ kontroluje len hlavné predmety (podľa rozpisu), nepovinné žiak nemusí robiť.

Naďalej konzultujte množstvo úloh s rodičmi.

Usmernenie v Spojenej škole, Športovcov 1461/17, Púchov nadobúda platnosť od 1. 5. 2020.

V Púchove, 30. 4. 2020                       

Mgr. Viera Turzová

   riaditeľka školy

PDF verziu s tabuľkou a počtom hodín nájdete:


Usmernenie v období prerušenia školského vyučovania k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov


Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov

Na základe Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020 riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov v Špeciálnej základnej škole Púchov:

Hudobná výchova

Telesná a športová výchova

Rozvíjanie sociálnych zručností

Náboženská výchova

Etická výchova

Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 6. 4. 2020 riaditeľka školy oznamuje neklasifikovanie týchto predmetov v Praktickej škole Púchov:

Domáce práce a údržba domácnosti

Pestovateľské práce

Výtvarná výchova

Hudobná výchova

Telesná a športová výchova

Výchova umením

Rozvíjanie sociálnych zručností

V Púchove 20. 4. 2020

                                                                       Mgr. Viera Turzová

                                                                         riaditeľka školy

(PDF verziu nájdete: Dokumenty a tlačivá školy )


UČÍME SA NA DIAĽKU

Vážení rodičia

Nakoľko nám mimoriadna situácia na Slovensku nedovolí realizovať výchovu a vzdelávanie v priestoroch našej školy, rozhodli sme pre vzdelávanie Vašich detí prostredníctvom portálu: www.bezkriedy.sk


https://www.bezkriedy.sk/login_form.php?redir=L25hc3RlbmthLnBocA==

(po kliknutí na odkaz budete automaticky presmerovaní na portál BEZKRIEDY.sk)


Pre registráciu na portál www.bezkriedy.sk je najvhodnejšie použiť registračné kódy žiakov, alebo registračný kód triedy. Registračné kódy žiakov majú triedni učitelia Vašich detí. O ďalších krokoch a postupoch na portáli BEZKRIEDY.SK Vás budú informovať triedni učitelia Vašich detí.Usmernenie k prijímaniu žiakov do praktickej školy na školský rok 2020/2021

Prihlášky je možné podať poštou na adresu školy do 15. mája 2020, k prihláške sa nevyžaduje potvrdenie od lekára. O termíne prijímacích pohovorov do praktickej školy budeme písomne informovať zákonného zástupcu žiaka.


OPATRENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA (24. 03. 2020)

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR prerušuje Spojená škola, Športovcov 1461/17 v Púchove vyučovací až do odvolania.

Najnovšie informácie o opatreniach ministerstva školstva si môžete prečítať

https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/MIMORIADNY OZNAM – PRERUŠENIE VYUČOVACIEHO PROCESU

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR prerušuje Spojená škola, Športovcov 1461/17 v Púchove vyučovací proces až do odvolania.


Všetky ďalšie informácie budeme zverejňovať v priebehu nasledujúcich dní prostredníctvom webovej stránky školy a facebooku.Usmernenie k šíreniu koronavírusu


 V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

 • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

 • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
 • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
 • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.

https://www.minedu.sk/data/att/15927.pdf


SÚŤAŽ: OVOCNÉ STROMČEKY PRE NAŠU ŠKOLU

Milí rodičia a priatelia našej školy. Zapojili sme sa do súťaže, kde môžeme vyhrať ovocné stromčeky, ktoré skrášlia naše okolie. Obraciame sa na Vás s prosbou podporiť nás a zahlasovať za našu školu (kliknúť na ,,Páči sa mi to,, pod fotkou). Pre hlasovanie je potrebné zaregistrovat sa, avšak ak je niekto registrovaný na stránke modrastrecha.sk, alebo mojasvadba.sk, je možné sa prihlásiť na Záhrada.sk rovnakým loginom a heslom (nová registrácia nie je potrebná). Za každý hlas, Vám veľmi pekne ĎAKUJEME.

Hlasovanie prebieha od 1.3 do 20.3. do 12:00

https://www.zahrada.sk/forum/volne-diskusie/sutaz-pre-materske-a-zakladne-skoly-hlasovanie/?page=3&fbclid=IwAR1OoMovn2PBkeVnuI1nKN-Qo6SqwUPhkzp2FJ4fkt52mt0-rPC1cdo3VV0


PREVENTÍVNE OPATRENIE

Vážení rodičia

Vzhľadom na hroziacu sa chrípkovú epidémiu je potrebné urobiť opatrenie v oblasti dodržiavania hygieny. Každé dieťa musí mať vlastný hygienický balíček: uterák, mydlo a vreckovky.

Odporúčame  rodičom, aby v prípade výskytu kašľa, nádchy (hlieňovitá, sfarbená nádcha) a chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne nielen voči svojmu dieťaťu, ale aj voči jeho spolužiakom a všetkým zamestnancom našej školy.


2 %  z DANÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo nájdete v dokumentoch
https://spojenaskolapuchov.sk/dokumenty/

 


JARNÉ PRÁZDNINY

Začiatok jarných prázdnin: 24. februára do 1. marca 2020. Bežné vyučovanie a nástup do školy začína: 2. marca 2020 (PONDELOK).


RIADITEĽSKÉ VOĽNO


Riaditeľstvo Spojenej školy v Púchove Vám týmto oznamuje, že v súlade s § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje žiakom riaditeľské voľno na jeden deň školského vyučovania dňa 13. 02. 2020 (ŠTVRTOK) z organizačných dôvodov.

Riadne vyučovanie bude pokračovať 14. 02. 2020 (PIATOK)
POZVÁNKA NA MIKULÁŠSKY JARMOK

Srdečne Vás pozývame na Mikulášsky jarmok, kde nájdete množstvo výrobkov našich detí. Potešíte nimi nielen seba aj deti. 🎅


Tešíme sa na Vás. 🤗😊

PROGRAM VÝCHOVNO – VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŽIAKOV NA BUDÚCI TÝŽDEŇ

PONDELOK 28. 10. 2019: Deň rekordov – vyučovanie bude skrátené, ŠKD bude fungovať ako bežný školský deň.

UTOROK 29. 10. 2019: Kino – dĺžka predstavenia cca 95 min. Začiatok o 9 : 00 hod. Po skončení predstavenia sa žiaci presunú s triednymi učeteľmi naspäť do školy a vyučovanie bude pokračovať 5. VH a 6. VH. ŠKD bude fungovať ako bežný školský deň.

JESENNÉ PRÁZDNINY

Začiatok jesenných prázdnin: 30. októbra do 3. novembra 2019. Bežné vyučovanie a nástup do školy začína: 4. novembra 2019 (PONDELOK).

Poplatky v šk. roku 2019/2020

Važení rodičia.

Dovoľujeme si Vám oznámiť zmenu poplatkov v šk. roku 2019/2020.

POPLATKY:

ŠKD ……………….3 eurá/mesiac
ZRŠ……………… 8 eur/rok
POMÔCKY……..10 eur/rok

ZAHÁJENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Riaditeľstvo Spojenej školy v Púchove oznamuje a zároveň pozýva rodičov a žiakov školy na slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 2. 9. 2019 o 8 : 00 hod. v telocvični Spojenej školy v Púchove. Po zahájení žiaci odchádzajú s rodičmi domov.

Žiadame rodičov, ktorých deti budú navštevovať školskú jedáleň v šk.roku 2019/2020, aby uhradili poplatok za stravu do 20. augusta 2019 na účet školskej jedálne ZŠ Gorazdova 38 Eur (poplatok do decembra – nie viac!).