ZBER PAPIERA – VYHODNOTENIE
1. miesto – Paťko Planička (272,6 kg).
2. miesto – Denisko Ladecký (192 kg).
3. miesto – Mirko Janíček ( 90 kg).
V jesennom zbere ži
aci spolu nazbierali 739,5 kg.

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať vyučovania v škole, tak:

1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením ojej zanedbávaní,

3.ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

V prípade zmien budú rodičov informovať triedni učitelia telefonicky.


UČÍME SA NA DIAĽKU

Vážení rodičia

Nakoľko nám mimoriadna situácia na Slovensku nedovolí realizovať výchovu a vzdelávanie v priestoroch našej školy, rozhodli sme pre vzdelávanie Vašich detí prostredníctvom portálu: www.bezkriedy.sk


https://www.bezkriedy.sk/login_form.php?redir=L25hc3RlbmthLnBocA==

(po kliknutí na odkaz budete automaticky presmerovaní na portál BEZKRIEDY.sk)


Pre registráciu na portál www.bezkriedy.sk je najvhodnejšie použiť registračné kódy žiakov, alebo registračný kód triedy. Registračné kódy žiakov majú triedni učitelia Vašich detí. O ďalších krokoch a postupoch na portáli BEZKRIEDY.SK Vás budú informovať triedni učitelia Vašich detí.2 %  z DANÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
  • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo nájdete tu:
Darovanie 2% dane