OTVORENIE ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov s radosťou oznamuje, že v školskom roku 2021/2022 otvorila ďalšiu organizačnú zložku: Špeciálnu materskú školu. Novootvorenú ŠMŠ navštevujú deti so zdravotným znevýhodnením vo veku od 3 do 6 rokov. Vzdelávanie týchto detí sa realizuje v zrekonštruovanej budove v areáli Spojenej školy.

S realizáciou ŠMŠ nám pomohlo viacero ľudí a inštitúcií, za čo im patrí veľké poďakovanie:

 • OÚ Trenčín – odbor školstva
 • mesto Púchov
 • Makyta Púchov
 • HLB – stav p. Haláčová
 • PRENOSIL, s. r. o.
 • Urohealth – MUDr. Slobodník
 • p. Hvizdák
 • p. Juršica

ĎAKUJEME

„SPOLOČNÝM ÚSILÍM JE MOŽNÉ VŠETKO“


Milí rodičia,

na webovej stránke je Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti , ktoré rodičia odovzdajú pri nástupe dieťaťa do školy alebo podpíšu ráno pri príchode do školy.

Na stránke školy  je aj manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR a OZNAM PODMIENOK VSTUPU DO ŠKOLY.

Rodičia ani žiaci pri nástupe do školy nemusia mať test.

Rodičia pri vstupe do priestorov školy musia mať rúško.

Žiaci si prinesú do školy 2 rúška a hygienické vreckovky (výnimku z nosenia rúšok majú deti MŠ, žiaci s autizmom a žiaci so stredným a ťažkým stupňom MP).


INFORMÁCIE O STRAVOVNÍ ŽIAKOV PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Oznam školy – stravovanie v školskom roku 2021/2022

V nadväznosti na právne úpravy zákona o dotáciách, ktoré nadobudli účinnosť dňa 1.8.2021 sú uvedené bližšie informácie na webstránke:

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti

Platby na stravovanie

Prosíme stravníkov, aby platby uhrádzali vždy mesiac vopred najneskôr do 25. dňa v mesiaci na účet: SK40 8180 0000 0070 0058 8301, v poznámke – správa pre príjemcu uviesť meno a priezvisko dieťaťa.

Platba na nedotovanú stravu na jeden mesiac v školskom roku 2021/2022:

Špeciálna materská škola  –  30,80 €

1. stupeň   –   24,20  €

2. stupeň   –   26,-    €

Prvú platbu je potrebné uhradiť do 30. augusta 2021 a poslednú 25. mája 2022.

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe – HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorazového obalu. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa/žiaka zo stravovania včas odhlásiť.

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Možnosti prihlasovania a odhlasovania zo stravovania:

 • telefonicky na tel. č.:  +421 42 4632815
 • osobne u ekonómky školy – p. Alena Kostková

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať vyučovania v škole, tak:

1.škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

2.zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením ojej zanedbávaní,

3.ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

4.zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme dieťaťa, aby sa v prípade, že riaditeľ zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval žiak v čo najväčšom rozsahu.

V prípade zmien budú rodičov informovať triedni učitelia telefonicky.


UČÍME SA NA DIAĽKU

Vážení rodičia

Nakoľko nám mimoriadna situácia na Slovensku nedovolí realizovať výchovu a vzdelávanie v priestoroch našej školy, rozhodli sme pre vzdelávanie Vašich detí prostredníctvom portálu: www.bezkriedy.sk


https://www.bezkriedy.sk/login_form.php?redir=L25hc3RlbmthLnBocA==

(po kliknutí na odkaz budete automaticky presmerovaní na portál BEZKRIEDY.sk)


Pre registráciu na portál www.bezkriedy.sk je najvhodnejšie použiť registračné kódy žiakov, alebo registračný kód triedy. Registračné kódy žiakov majú triedni učitelia Vašich detí. O ďalších krokoch a postupoch na portáli BEZKRIEDY.SK Vás budú informovať triedni učitelia Vašich detí.2 %  z DANÍ

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy

Tlačivo nájdete tu:
Darovanie 2% dane