Informácia o začatí realizácie projektu

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov  začala od novembra 2020 realizovať projekt z programu Erasmus+ Školské výmenné partnerstvá s názvom PODAJ MI RUKU.  Partnerom v projekte je  Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie z Českého Těšína.

Cieľom projektu je spolupracovať na zvyšovaní kvality vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením – s mentálnym postihnutím, vzájomná výmena skúseností pedagógov na medzinárodnej úrovni, podpora učiteľov pri tvorbe a realizácii inovatívnych postupov učenia, používanie nových metód na vyučovaní a pokračovať v spolupráci s partnermi aj po skončení projektu.

Informácie o začatí realizácie projektu


MAREC – PREDSTAVENIE ŠKOLY

Nakoľko sa situácia s COVID-19 nezlepšuje, predstavujeme Vám našu školu. Výtvarné práce žiakov ŠZŠ a PrŠ.


FEBRUÁR

Sfumato je možné aplikovať aj na hodinách VV a PV, nie len na hodine SJL.


JANUÁR – VÝROBA POMÔCOK

Na spoločnom stretnutí predstavíme našim partnerom metódu SFUMATO, ktorú používame na nácvik prvopočiatočného čítania v našej škole od roku 2012. V tomto mesiaci sme sa venovali výrobe a obnove pomôcok určených pre SFUMATO.


DECEMBER 2020 – PREDSTAVENIE LOGA

Predstavujeme Vám logo nášho spoločného projektu – Podaj mi ruku.


NOVEMBER 2020 – SPOLOČNÉ STRETNUTIE

Dňa  26. 11. 2020 (štvrtok) sa uskutočnilo prvé spoločné stretnutie partnerov projektu – Podaj mi ruku, ktoré sa realizovalo v online priestore.

Program stretnutia:

– predstavenie sa účastníkov projektu, 

– stručné informácie o projekte a jeho cieľoch, 

– možnosti vzájomnej komunikácie cez portál eTwininng, 

– diskusia bola venovaná – návrh loga projektu, aktualizácia harmonogramu  projektu, spôsoby prezentovania projektu v tlači, komunikácia o vytvorení výsledného učebného materiálu a o prezentovaní a šírení výsledkov projektu,…