Projekt  SPOLU TO ZVLÁDNEME sme začali v škole realizovať od 1.1.2018 do 31.12.2020. Tento projekt bol realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – výzva „V základnej škole úspešnejší“.

V rámci tohto projektu v škole pracovala asistentka učiteľa.

Asistentka pracovala v triede podľa pokynov učiteľa, motivovala žiakov k pracovnej činnosti, pomáhala im individuálne pri písaní, čítaní a počítaní, rozvíjala zručnosti žiakov pri ich sebaobsluhe, manuálne zručnosti na pracovnom vyučovaní a výtvarnej výchove,  ich komunikačné schopnosti, sociálne zručnosti a viedla ich k samostatnosti. Asistentka učiteľa na vyučovaní kontrolovala  plnenie úloh žiakov zadaných učiteľom, zabezpečovala dozor a pomoc pri sebaobslužných činnostiach, pomáhala pri výrobe pracovných listov a pomôcok. Pomáhala pri realizácii školských akcií a v letnom tábore pre deti našej školy.

U žiakov sa postupne zlepšovali  vyučovacie výsledky a rozvíjali sa ich zručnosti, pretože činnosť asistentky učiteľa na vyučovaní umožňovala lepší  individuálny prístup k žiakom.


Cieľom projektu „SPOLU TO ZVLÁDNEME“ je vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením – stredný stupeň mentálneho postihnutia s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu, zabezpečiť potrebu zlepšenia individuálnej starostlivosti o žiakov, zlepšiť študijné výsledky žiakov a rozvíjať ich životné zručnosti .

Hlavným cieľom projektu je zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách a vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu. Obidva naše ciele sú v súlade s výsledkami uvedenými v špecifickom ciele 1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Ciele projektu budeme napĺňať pomocou jednej hlavnej aktivity – Som tu pre teba – v rámci ktorej vytvoríme jedno pracovné miesto pre asistenta učiteľa.

 

V rámci hlavnej aktivity Som tu pre teba bude asistent učiteľa spolupracovať s učiteľom v triede, pomáhať žiakom pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa, uľahčovať adaptáciu dieťaťa, stimulovať žiakov k pracovnej činnosti, spoluorganizovať činnosti počas výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov učiteľa, pomáhať pri príprave učebných pomôcok a spolupracovať pri organizovaní školských akcií a voľnočasových aktivít. Asistent učiteľa bude podľa pokynov vyučujúceho individuálne pracovať so žiakmi, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, jemnú motoriku a grafomtoriku, pomáhať žiakom pri sebaobslužných činnostiach, pracovať s nimi pri interaktívnej tabuli, alebo s tabletom, dohliadať na bezpečnosť pri výchovných činnostiach a pri pobyte vonku aj pri mimoškolských aktivitách (kultúrne akcie a výlety).

 

 

 

LOGO – projekt