Spojená škola, Športovcov 14611/17, Púchov  sa zapojila do národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Za celkovú koordináciu, riadenie a implementáciu projektu zodpovedá Metodicko-pedagogické centrum.

Cieľom projektu je zapojiť do výchovno-vzdelávacieho procesu asistenta učiteľa pri vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením.

Asistent učiteľa bude v Špeciálnej základnej škole v Púchove spolupracovať s učiteľom v triede, pomáhať žiakom pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa, uľahčovať adaptáciu dieťaťa, stimulovať žiakov k pracovnej činnosti, spoluorganizovať činnosti počas výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov učiteľa, pomáhať pri príprave učebných pomôcok a spolupracovať pri organizovaní školských akcií a voľnočasových aktivít. Asistent učiteľa bude podľa pokynov vyučujúceho individuálne pracovať so žiakmi, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, jemnú motoriku a grafomotoriku, pomáhať žiakom pri sebaobslužných činnostiach, pracovať s nimi pri interaktívnej tabuli, alebo s tabletom, dohliadať na bezpečnosť pri výchovných činnostiach a pri pobyte vonku aj pri mimoškolských aktivitách (kultúrne akcie a výlety).