Projekt: SPOLU TO ZVLÁDNEME

 

Cieľom projektu „SPOLU TO ZVLÁDNEME“ je vytvárať vhodné podmienky pre vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením – stredný stupeň mentálneho postihnutia s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu, zabezpečiť potrebu zlepšenia individuálnej starostlivosti o žiakov, zlepšiť študijné výsledky žiakov a rozvíjať ich životné zručnosti .

 

Hlavným cieľom projektu je zvýšené uplatnenie modelu inkluzívneho vzdelávania v školách a vytváranie vhodných podmienok pre vzdelávanie s dôrazom na uplatňovanie rovnakého prístupu ku vzdelaniu. Obidva naše ciele sú v súlade s výsledkami uvedenými v špecifickom ciele 1.1.1. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Ciele projektu budeme napĺňať pomocou jednej hlavnej aktivity – Som tu pre teba – v rámci ktorej vytvoríme jedno pracovné miesto pre asistenta učiteľa.

 

V rámci hlavnej aktivity Som tu pre teba bude asistent učiteľa spolupracovať s učiteľom v triede, pomáhať žiakom pri prekonávaní bariér, ktoré plynú zo zdravotného postihnutia dieťaťa, uľahčovať adaptáciu dieťaťa, stimulovať žiakov k pracovnej činnosti, spoluorganizovať činnosti počas výchovno-vzdelávacieho procesu podľa pokynov učiteľa, pomáhať pri príprave učebných pomôcok a spolupracovať pri organizovaní školských akcií a voľnočasových aktivít. Asistent učiteľa bude podľa pokynov vyučujúceho individuálne pracovať so žiakmi, rozvíjať ich komunikačné schopnosti, jemnú motoriku a grafomtoriku, pomáhať žiakom pri sebaobslužných činnostiach, pracovať s nimi pri interaktívnej tabuli, alebo s tabletom, dohliadať na bezpečnosť pri výchovných činnostiach a pri pobyte vonku aj pri mimoškolských aktivitách (kultúrne akcie a výlety).

 

 

 

LOGO – projekt