Rada školy má 11 členov a v školskom roku 2021/2022 pracuje v tomto zložení:


Mgr. Jana Melišíková – predseda Rady školy

Bc. Lenka Faciníková – podpredseda Rady školy

Marta Divinská – nepedagogický zamestnanec, zapisovateľka

Mgr. Gabriela Perušková

Mgr. Gabriela Gajdošová

Mgr. Marta Sršňová

Mgr. Elena Hlúbiková

Bc. Martin Koncový

Marta Lačná

Martina Katerinčinová

Jozef Pšenák