V našom Školskom klube detí,

verte nám, čas rýchlo letí.

Na jar, v lete a či v zime,

my sa vôbec nenudíme.

Hry, úlohy, súťaže,

každý niečo dokáže!

Štruktúra ŠKD

Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Práca ŠKD sa riadi výchovno-vzdelávacím plánom, ktorý pozostáva z oblastí:
– esteticko-výchovná,
– telovýchovná, zdravotná a športová,
– spoločensko-vedná,
– pracovno-technická,
– prírodovedno-environmentálna,
– vzdelávacia.

Na svoju činnosť využíva triedy, v ktorých sa realizuje činnosť jednotlivých oddelení, počítačové učebne, telocvičňu, školské ihrisko.

ŠKD začal svoju činnosť 1.9.2021. V školskom roku 2021/2022 sa do ŠKD  zapísalo detí  34. Z toho:

  • 1. stupeň: 16
  • 2. stupeň: 7
  • Žiaci s PAS: 11

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú po vyučovaní  štyri vychovávateľky podľa rozvrhu. Pred vyučovaním v čase 6:00 – 7:00 sa denne striedajú vyučujúci, ktorí majú rannú družinu zahrnutú v úväzku.

  1. skupina žiakov s PAS – Mgr. Ivana Bajzová
  2. skupina žiakov s PAS – Mgr. Mária Gajdošová
  3. skupina žiakov s PAS – Soňa Loduhová

 

  1. skupina – Renáta Ďurišová
  2. skupina – Lenka Murtin
  3. skupina – Mgr. Marcela Divinská

Školský klub vykonáva svoju činnosť len v dobe školského vyučovania. V čase prázdnin ŠKD nevykonáva svoju činnosť. Prevádzka v ŠKD je zabezpečená denne počas školského roka pred vyučovaním v čase 6:00 hod. – 7:00 hod., po vyučovaní v čase 11:15 hod. – 15:30 hod. Mesačný poplatok za ŠKD sú 3 €. Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Deti v hmotnej núdzi poplatok neplatia. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej výdajni.

                                                            ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ | Základná škola s materskou školou