Školský klub detí

V našom Školskom klube detí,

verte nám, čas rýchlo letí.

Na jar, v lete a či v zime,

my sa vôbec nenudíme.

Hry, úlohy, súťaže,

každý niečo dokáže!

Štruktúra ŠKD

Školský klub detí je školským zariadením pre výchovu detí v čase mimo vyučovania. Vytvára podmienky pre pozitívne využívanie voľného času, rozvíjanie záujmov, smeruje k zdravému telesnému, duševnému vývinu a k ochrane detí pred negatívnymi vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Práca ŠKD sa riadi výchovno-vzdelávacím plánom, ktorý pozostáva z oblastí:
– esteticko-výchovná,
– telovýchovná, zdravotná a športová,
– spoločensko-vedná,
– pracovno-technická,
– prírodovedno-environmentálna,
– vzdelávacia.

Na svoju činnosť využíva triedy, v ktorých sa realizuje činnosť jednotlivých oddelení, počítačové učebne, telocvičňu, školské ihrisko.

ŠKD začal svoju činnosť 1.9.2019. V školskom roku 2019/2020 sa do ŠKD zapísalo:

37 detí :    Chlapcov    26

                   Dievčat       11

  • 1. stupeň: 21 (13 ch /8 d)
  • 2. stupeň: 16 (13 ch /3 d) z toho
  • Autisti: 6  (4ch/ 2 d)

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú po vyučovaní  štyri vychovávateľky podľa rozvrhu. Pred vyučovaním v čase 5:30 – 7:30 sa denne striedajú vyučujúci, ktorí majú rannú družinu zahrnutú v úväzku.

  1. Oddelenie – Mgr. Dana Jurštáková/ Mgr. Marcela Divínska
  2. Oddelenie – Renáta Ďurišová
  3. Oddelenie – Mgr. Katarína Kováčiková, Marta Huťťová
  4. Oddelenie – Petra Malatincová
  5. Oddelenie – ranná družina – Ing. Stanislav Turček, Mgr. Iveta Pleváková, Mgr. Stanislava Michalíková, Mgr. Gabriela Hochlová, Mgr. Pavol Orgoník

Školský klub vykonáva svoju činnosť len v dobe školského vyučovania. V čase prázdnin ŠKD nevykonáva svoju činnosť. Prevádzka v ŠKD je zabezpečená denne počas školského roka pred vyučovaním v čase 5:30 hod. – 7:30 hod., po vyučovaní v čase 11:15 hod. – 16:00 hod. Mesačný poplatok za ŠKD je 3 €, ktorý je potrebné uhradiť vždy do desiateho dňa v mesiaci. Deti v hmotnej núdzi poplatok neplatia. Stravovanie detí je zabezpečené v školskej výdajni.