O škole

Snímek 003

 

 

 

„Podaj mi ruku, spolu to zvládneme!“

 

 

Všeobecná charakteristika školy

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17, Púchov a Praktická škola, Športovcov 1461/17, Púchov uskutočňuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.

Veľkosť školy

Spojená škola je plne organizovaná škola s prípravnými ročníkmi, 19-tými triedami – A, B a C variant. Dve triedy tvoria žiaci, ktorí sú vzdelávaní v prípravných ročníkoch. V siedmych triedach vzdelávame žiakov s A variantom, v štyroch triedach žiakov s B variantom a jednu triedu máme pre žiakov s C variantom. Tri triedy sú vyhradené pre deti s autizmom a inými pervazívnymi poruchami.
Tri triedy tvoria praktickú školu.

Dve triedy sú umiestnené v DSS Nosice. Výchovná činnosť prebieha v piatich oddeleniach školského klubu detí.
Výchova a vzdelávanie sa realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Škola je umiestnená v okrajovej časti mesta Púchov s rozľahlým areálom.

Charakteristika žiakov

Spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom, ktorí majú rôzne handicapy, sú to deti s mentálnym postihnutím, ľahkou mozgovou dysfunkciou, detskou mozgovou obrnou, deti s hyperkinetickým syndrómom, v dôsledku čoho sú niektoré z nich imobilné. Zameriavame sa aj na vzdelávanie žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami.

Školu navštevujú žiaci mesta Púchov a zo spádovej oblasti: Beluša, Streženice, Horenická Hôrka, Lednické Rovne, Horovce, Kvášov, Zubák, Lednica, Nimnica, Lúky pod Makytou, Dolná Mariková, Udiča. Z hľadiska spádovej oblasti žiakov má škola veľa dochádzajúcich žiakov, čomu musí prispôsobovať organizáciu vyučovania.

Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje tridsať pedagogických zamestnancov z toho päť asistentiek učiteľa, ktorí majú predpísané vzdelanie a štyri vychovávateľky.
Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi, CPPPaP, SCŠPP a Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Púchove, tiež s políciou.
V škole pracujú koordinátori drogovej prevencie, výchovného poradenstva, globálnej a environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv,  bezpečnosti a prevencie, zdravého životného štýlu, rozvoja čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti.
Edukačný proces skvalitňujeme pravidelnými zasadnutiami predmetových komisii a metodických združení pre všetky druhy variantov.

Zameranie a dlhodobé ciele školy

Spojená  škola v Púchove s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola a Praktická škola  uskutočňuje  výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.

Veľký dôraz kladie na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

Našu školu navštevujú deti, ktoré majú rôzne handicapy, sú to deti s mentálnym postihnutím, ľahkou mozgovou dysfunkciou, detskou mozgovou obrnou, deti s hyperkinetickým syndrómom, v dôsledku čoho sú niektoré z nich imobilné.

Našim najdôležitejším cieľom je pripraviť handicapované dieťa pre život, adaptáciu s prostredím a zaradenie do  procesu na trhu práce. Chceme  pomôcť rodičom týchto detí pochopiť základnú podstatu handicapovaného dieťaťa, prijať ho také, aké je a pomôcť mu prekonávať bariéry v živote.