Snímek 003

 

 

 

„Podaj mi ruku, spolu to zvládneme!“

 

Vážení rodičia

 

Vzhľadom na prerušenie vyučovania pedagogickí zamestnanci našej školy komunikujú s Vami, s rodičmi našich žiakov, prostredníctvom telefonátov, SMS a mailov. Pedagogickí zamestnanci budú aj v tejto mimoriadnej situácii poskytovať  vzdelávanie našich žiakov, budú rešpektovať ich aktuálne možnosti a schopnosti. Vzdelávanie sa bude realizovať formou zadávania domácich úloh žiakom na precvičovanie učiva a aktivít prostredníctvom mailu, SMS správy rodičom, ktoré zašle triedny učiteľ po telefonickom dohovore a poskytujú poradenskú činnosť Vám, rodičom, pri vypracovávaní úloh. Dúfame, že to všetci spolu zvládneme.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

Okrem toho Vám, ktorí majú prístup na internet odporúčame precvičovať učivo aj  prostredníctvom interaktívnych cvičení na nasledujúcich stránkach:

www.bezkriedy.sk

http://www.pastelka.sk/ucitelia_interaktivnecvicenia.html

www.sdetmi.com

https://www.matika.in/sk/?gclid=CjwKCAjwguzzBRBiEiwAgU0FT5RFNzy_GKu30gbUCwYOhaUCuDzNNvDpkl5XRsNlSzt6nqAo8OvPMBoCYrYQAvD_BwE

 

http://matematika.hrou.cz/c/nasobeni-a-deleni/mala-nasobilka

http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

http://andrea-ucitelka.wz.sk/slovensky-jazyk.html

https://www.gramar.in/sk/

Vhodné portály: Pinf hry, Včielka, VIKI

Online portály, televízna relácia Školský klub pre malých školákov (RTVS, Dvojka).

Vyhľadávanie detských motivačných piesní na internete: Spievanka a Zahrajko /Choroba/, Miro Jaroš /Zúbky/,  Víla Ella, Spievankovo, Paci Pac, Dúhalka, Fíha tralala, Hanička a Murko.

Relácia o zábavných poznatkoch – Školský klub 

 

Informácie o činnosti pedagogických zamestnancov našej školy

počas prerušenia vyučovania

 

Pedagogickí zamestnanci školy naďalej vykonávajú svoju výchovno – vzdelávaciu činnosť      (pripravujú aktivity, činnosti, PL pre žiakov jednotlivých ročníkov podľa obsahov školského vzdelávacieho programu, ktoré sú žiakom priebežne zasielané), komunikujú s rodičmi žiakov a inými odbornými inštitúciami.

Pedagogickí zamestnanci školy v súčasnosti pracujú  na prípravách na vyučovanie, vyrábajú pracovné listy, pripravujú vyučovacie hodiny na interaktívnu tabuľu pomocou programu PROMETHEAN  ActivInspire, vytvárajú rôzne motivačné pomôcky na edukačný proces, precvičovanie a upevňovanie učiva.

Tiež sa venujú samovzdelávaniu, sledovaniu aktuálnej situácie v médiách a absolvujú online vzdelávanie.

 

Usmernenie k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020

 

Usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach

Elerningový kurz Metodika medzinárodných projektov spolupráce eTwinning

Počúvanie odbornej prednášky Mareka Hermana na youtube

Sledovanie stránky www.minedu.sk

Sledovanie internetových stránok www.kpkc.sk, www.dkuza.sk, zisťovanie aktuálnych informácií pre učiteľov NV

Práca s internetom – zborovna.sk – virtuálna knižnica, EDUWORLD

O ďalších aktivitách vás budeme pravidelne informovať na stránke našej školy.

 

Prajeme Vám všetkým, aby ste boli zdraví, lebo to je najdôležitejšie.

                                                                                                               

                                                                                                           kolektív SŠ

 

Všeobecná charakteristika školy

Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola, Športovcov 1461/17, Púchov a Praktická škola, Športovcov 1461/17, Púchov uskutočňuje výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.

Veľkosť školy

Spojená škola je plne organizovaná škola s prípravnými ročníkmi, 19-tými triedami – A, B a C variant. Dve triedy tvoria žiaci, ktorí sú vzdelávaní v prípravných ročníkoch. V siedmych triedach vzdelávame žiakov s A variantom, v štyroch triedach žiakov s B variantom a jednu triedu máme pre žiakov s C variantom. Tri triedy sú vyhradené pre deti s autizmom a inými pervazívnymi poruchami.
Tri triedy tvoria praktickú školu.

Dve triedy sú umiestnené v DSS Nosice. Výchovná činnosť prebieha v piatich oddeleniach školského klubu detí.
Výchova a vzdelávanie sa realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami. Škola je umiestnená v okrajovej časti mesta Púchov s rozľahlým areálom.

Charakteristika žiakov

Spojená škola poskytuje výchovu a vzdelávanie žiakom, ktorí majú rôzne handicapy, sú to deti s mentálnym postihnutím, ľahkou mozgovou dysfunkciou, detskou mozgovou obrnou, deti s hyperkinetickým syndrómom, v dôsledku čoho sú niektoré z nich imobilné. Zameriavame sa aj na vzdelávanie žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami.

Školu navštevujú žiaci mesta Púchov a zo spádovej oblasti: Beluša, Streženice, Horenická Hôrka, Lednické Rovne, Horovce, Kvášov, Zubák, Lednica, Nimnica, Lúky pod Makytou, Dolná Mariková, Udiča. Z hľadiska spádovej oblasti žiakov má škola veľa dochádzajúcich žiakov, čomu musí prispôsobovať organizáciu vyučovania.

Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje tridsať pedagogických zamestnancov z toho päť asistentiek učiteľa, ktorí majú predpísané vzdelanie a štyri vychovávateľky.
Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi, CPPPaP, SCŠPP a Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Púchove, tiež s políciou.
V škole pracujú koordinátori drogovej prevencie, výchovného poradenstva, globálnej a environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv,  bezpečnosti a prevencie, zdravého životného štýlu, rozvoja čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti.
Edukačný proces skvalitňujeme pravidelnými zasadnutiami predmetových komisii a metodických združení pre všetky druhy variantov.

Zameranie a dlhodobé ciele školy

Spojená  škola v Púchove s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola a Praktická škola  uskutočňuje  výchovu a vzdelávanie mentálne postihnutých žiakov v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej zodpovednosti, na rozvíjanie komunikácie v materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.

Veľký dôraz kladie na výchovu a vzdelávanie v duchu humanizmu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

Našu školu navštevujú deti, ktoré majú rôzne handicapy, sú to deti s mentálnym postihnutím, ľahkou mozgovou dysfunkciou, detskou mozgovou obrnou, deti s hyperkinetickým syndrómom, v dôsledku čoho sú niektoré z nich imobilné.

Našim najdôležitejším cieľom je pripraviť handicapované dieťa pre život, adaptáciu s prostredím a zaradenie do  procesu na trhu práce. Chceme  pomôcť rodičom týchto detí pochopiť základnú podstatu handicapovaného dieťaťa, prijať ho také, aké je a pomôcť mu prekonávať bariéry v živote.