Za ľudovou piesňou – súťaž v speve ľudových piesní

V ŠKD ssutaža konala spevácka súťaž ľudových piesní, do ktorej sa zapojili tí žiaci, ktorí mali odvahu a chuť si zaspievať. Žiaci si pripravili známe ľudové
piesne. Ostatní žiaci tvorili porotu, ktorá hodnotila ich spev. Porota to nemala jednoduché, lebo všetci súťažiaci spievali pekne. Víťazi boli ocenení diplomom a peknými cenami. Ostatní za odvahu a snahu dostali malú sladkú odmenu.