Charakteristika pedagogického zboru

V školskom roku 2021/2022 v škole pracuje tridsaťšesť pedagogických zamestnancov. Štyri učiteľky učia v špeciálnej materskej škole, trinásť učiteliek a jeden učiteľ v špeciálnej základnej škole, z toho štyri učiteľky v triedach pre žiakov s poruchou autistického spektra. Na škole je sedem asistentiek učiteľa, ktoré majú predpísané vzdelanie a šesť vychovávateliek. V praktickej škole učia dve učiteľky a jeden učiteľ.
Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi, CPPPaP, SCŠPP a Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Púchove, tiež s políciou.
V škole pracujú koordinátori drogovej prevencie, výchovného poradenstva, globálnej a environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv,  bezpečnosti a prevencie, zdravého životného štýlu, rozvoja čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti.
Edukačný proces skvalitňujeme pravidelnými zasadnutiami predmetových komisii a metodických združení pre všetky druhy variantov.


Mgr. Viera Turzováriaditeľka školy
Mgr. Ingrid Kolodzejovázástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Mária Mušákovázástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Ivana Bajzovávychovávateľka
Mgr. Alena Beňováučiteľka
PaedDr. Eva Bielikováučiteľka
Mgr. Lucia Bučkováučiteľka
Mgr. Marcela Divinskávychovávateľka
Mgr. Daniel Divinskýučiteľ
Renáta Ďurišovávychovávateľka
Bc. Lenka Faciníkováasistentka učiteľa
Mgr. Jana Falzariučiteľka
Mgr. Mária Faturováučiteľka
Mgr. Mária Gajdošovávychovávateľka
Mgr. Michaela Hlavoňováučiteľka
Mgr. Gabriela Hochlováučiteľka
Ing. Emília Klimekováasistentka učiteľa
PaedDr. Jana Koštialikovávýchovná poradkyňa
Mgr. Adela Kováčová Změlíkováučiteľka
Mgr. Lýdia Kušnierikováučiteľka
Mgr. Ivana Lašováasistentka učiteľa
Soňa Loduhovávychovávateľka
Bc. Nina Marečkováučiteľka
Mgr. Monika Maslákováučiteľka
Bc. Mária Medňanskáasistentka učiteľa
Mgr. Jana Melišíkováučiteľka
Mgr. Paulína Melušováasistentka učiteľa
Bc. Zuzana Mlyniskáasistentka učiteľa
Mgr. Monika Muráňováučiteľka
Lenka Murtinvychovávateľka
Mgr. Pavol Orgoníkučiteľ
Mgr. Iveta Plevákováučiteľka
Mgr. Dana Saksováučiteľka
Ľubomíra Strnadováučiteľka
Mgr. Sláva Valáškováučiteľka
NEPEDAGOGICKÝ ZAMESTNANCI
Marta Divinskávedúca ekonomického úseku
Alena Kostkováekonómka
Renáta Kočincováupratovačka
Milada Fujeríkováupratovačka
Vladimír Jáňaškolník
Ľubica Galovičováupratovačka