Charakteristika pedagogického zboru

V škole pracuje dvadsaťdeväť pedagogických zamestnancov z toho šesť asistentiek učiteľa, ktoré majú predpísané vzdelanie a štyri vychovávateľky, jeden vychovávateľ.
Výchovná poradkyňa spolupracuje s rodičmi, CPPPaP, SCŠPP a Úradom práce, soc. vecí a rodiny v Púchove, tiež s políciou.
V škole pracujú koordinátori drogovej prevencie, výchovného poradenstva, globálnej a environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, ľudských práv,  bezpečnosti a prevencie, zdravého životného štýlu, rozvoja čitateľskej gramotnosti a finančnej gramotnosti.
Edukačný proces skvalitňujeme pravidelnými zasadnutiami predmetových komisii a metodických združení pre všetky druhy variantov.


PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Mgr. Viera Turzová riaditeľka školy
Mgr. Dana Saksová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Ingrid Kolodzejová zástupkyňa riaditeľky školy
Mgr. Ivana Bajzová
vychovávateľka
Mgr. Alena Beňová
učiteľka
PaedDr. Eva Bieliková
učiteľka
Mgr. Lucia Bučková
učiteľka
Mgr. Marcela Divinská
vychovávateľka
Renáta Ďurišová
vychovávateľka
Bc. Lenka Faciníková
asistent učiteľa
Mgr. Jana Falzari
učiteľka
Mgr. Mária Faturová
učiteľka
Mgr. Michaela Hlavoňová
učiteľka
Mgr. Gabriela Hochlová
učiteľka
Ing. Jana Divinská
asistent učiteľa
Ing. Emília Klimeková
asistent učiteľa
PaedDr. Jana Koštialiková
učiteľka
Mgr. Adela Kováčová Změlíková
učiteľka
Mgr. Lýdia Kušnieriková učiteľka
Mgr. Ivana Lašová
asistent učiteľa
Mgr. Monika Masláková
učiteľka
Bc. Mária Medňanská
asistent učiteľa
Mgr. Jana Melišíková
učiteľka
Bc. Zuzana Mlyniská
asistent učiteľa
Lenka Murtin
vychovávateľka
Mgr. Pavol Orgoník učiteľ
Mgr. Daniel Divinský
vychovávateľ
Mgr. Iveta Pleváková
učiteľka
Mgr. Sláva Valášková
učiteľka
   
   
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Marta Divinská vedúca ekonomického úseku
Alena Kostková ekonómka
František Behan školník
Renáta Kočincová upratovačka
Milada Fujeríková
upratovačka